Subdivision 2020-03 (Variance)

Address:
1005 Bair Rd NE
Kiezer, OR 97303